4 فروردین 1397
صفحه اصلی

درک اینکه چگونه شورشیان در عراق جنگیدند

درک اینکه چگونه شورشیان در عراق با جان اسماعی مبارزه کردند October 17 2013 11 49 amOctober 17 2013 11 49 am فیلم های برنجی به یک شکل مرگبار از تعجب اشاره کردند دو نارنجک دستی RKG 3 از طریق هوا پرتاب شده توسط یک زن و شوهر از عراقی جوان هر یک از نارنجک ها، تثبیت وسیله نقلیه در پرواز را باز کرده و با توجه به اتهامات انفجاری شبیه به اهداف خود، آنها را به جلو بردند. آنها یک وسیله نقلیه را در یک کاروان آمریکایی عبور دادند که هدف را با هدف قرار دادن نارنجک در جایی که انتظار می رفت خودرو در یک لحظه باشد، و یکی از گرنا