4 فروردین 1397
صفحه اصلی

مقاله مورد بحث درباره آینده مک کریستال است

مقاله در مورد مک کریستال 8217 آینده FutureBy رابرت مکی و راگن FisherJune 22 2010 3 03 00 ژوئن 22 3 2010 03 3 فوریه 4 47 بعد از ظهر جلسه در کاخ سفید در روز چهارشنبه بین ژنرال استنلی مک کریستال و رئیس جمهور اوباما گمانه زنی در واشنگتن و آنلاین رایج است در مورد اینکه آیا عموم امریکا با 8217 فرمانده ارشد در افغانستان باقی خواهد ماند؟ همانطور که همکاران من، دكتر فلیكینز گزارش دادند كه آقای اوباما، كلیسا را ??به واشنگتن 8220 فراخواند، پس از آنكه مقاله مجله را به تصویر می كشد كه كلیسا و كارشناسان او به طور آشکارا تحقیر برخی از اعضای ارشد اوبام